Journal of Physical Education and Sport Management
Subscribe to JPESM
Full Name*
Email Address*

Article Number - 3194A4960657


Vol.7(7), pp. 50-55 , September 2016
https://doi.org/10.5897/JPESM2016.0268
ISSN: 1996-0794


 Total Views: 0
 Downloaded: 0

Full Length Research Paper

Study on fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of university students engaged in futsalMurat Atasoy*
  • Murat Atasoy*
  • Department of Sports Management, Physical Education and Sport High School, Ahi Evran University, Kırsehir, Turkey.
  • Google Scholar
Ebru Olcay Karabulut
  • Ebru Olcay Karabulut
  • Department of Physical Education and Sport Teacher, Physical Education and Sport High School, Ahi Evran University, Kırsehir, Turkey.
  • Google Scholar
Ahmet Yalçinkaya
  • Ahmet Yalçinkaya
  • Department of Sports Management, Physical Education and Sport High School, Ahi Evran University, Kırsehir, Turkey.
  • Google Scholar Received: 04 May 2016  Accepted: 03 August 2016  Published: 30 September 2016

Copyright © 2016 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


This study is conducted by using a screening model with an eye to examine the fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of sportsmen engaged in futsal. The research was carried out on teams which participated in the Futsal Competitions organized through Turkey University Sports Federation at Physical Education and Sports College of Ahi Evran University between April 01 and 05, 2014. The samples of the study consisted of a total of 145 volunteers of which 62 were females and 83 were males who participated in the competition. "Fear of Negative Evaluation Scale” developed through Leary and adapted to Turkish language by Çetin et al. and "Social Appearance Anxiety Scale" developed by Hart et al. and adapted to Turkish language and validity and reliability works carried out by Doğan were utilized as the research data collection tool. Descriptive statistical methods (n), percentage (%) were utilized to analyze the data frequency for personal information. Chi-square test was employed for evaluation of the scales. Results were assessed at 0.05 significance level. At the end of the research, it was found that women sportsmen have a greater fear of negative evaluation than men while significant correlation was not detected between other variables. The research result also has revealed the fact that sportsmen engaged in futsal had low social appearance anxiety and there was not a significant relationship between variables.

Key words: Fear of negative evaluation, social appearance anxiety, sportsman.

Akçakoyun F, Çalışkan E, Karlı H (2010). Dövüş ve takım sporcularının empati düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 3(2):37-47.

 

Akfert SK, Çakıcı E, Çakıcı M, (2009). Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi. Anatolian J. Psychiatr. 10:40-47.

 

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR), (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

 

Başaran M H, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın AK (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21:533-542.

 

Başbuğ G, Kuru E (2009). Bayan sporcuların bedenlerini algılama düzeyleri ve cinsiyet rolleri üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(2):533-555.

 

Beck TA (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (A. Türkcan, Çev.) İstanbul: Litera Yayıncılık.

 

Cash TF, Fleming EC (2002). The impact of body image experiences: development of the body image quality of life inventory. J. Eating Disord. 31:455-460.
Crossref

 

Crews DJ, Landers DM (1987). Psikososyal stres aerobik fitness ve reaktivite bir meta-analitik yorum. Tıp ve Spor Bilim ve Egzersiz, 19:114-120.

 

Çetin B, Doğan T, Sapmaz F. (2010). Olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği kısa formunun Türkçeye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 35(156):205-216.

 

Demir T, Demir D, Türksoy N, Özmen E, Uysal Ö (2001). Çocuklar için sosyal anksiyete ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 13(1):42-48.

 

Dilbaz N (1997). Sosyal Fobi. Psikiyatri Dünyasi. 1:18-24.

 

Doğan T (2010). Sosyal görünüş kaygısı ölçeği'nin (SGKÖ) Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39:151-159.

 

Erdoğan Ö, Uçukoğlu H (2011). İlköğretim okulu anne-baba tutumu algıları ile olumsuz değerlendirilmekten korkma düzeyleri arasındaki ilişkiler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1):51-72.

 

Hart EA, Leary MR, Rejeski WJ (1989). The measurement of social physique anxiety. J. Sport Exerc. Psychol. 11:94-104.
Crossref

 

Hart TA, Flora DB, Palyo SA, Fresco DM, Holle, C, ve Heimberg RC (2008). Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment. 15:48-59.
Crossref

 

Karabulut EO, Bahadır Z (2013). Assessment of fear of negatıve evaluatıon levels and empathıc tendency levels of natıonal junıor judo team, J. Phys Educ. Sports Sci. 7(2):108-115.

 

Krane V, Stiles-Shipley JA, Waldron J, Michalenok J (2001). Relationship among satisfaction, social physical anxiety and eating behaviors in female athletes and exercisers. J. Sport Behav. 20:83-93.

 

Leary MR, Kowalski RM (1995). Social Anxiety. Newyork, London: The Guilford Press

 

Lök S, İnce A, Lök N (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2).

 

Martin KA, Sinden AR, Fleming JC (2000). Inactivity may be hazardous to your image, the effects of exercise participation on impression formation. J. Sport Exercise Psychol. 22: 283-291.
Crossref

 

Öner N, Lecompte A (1985). Durumluk – Sürekli Kaygı envanteri el kitabı. (2. Baskı). Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 

Sevimli D (2009). An Investigation on the Fear of Negative Evaluation of the Candidates Participating the Private Ability Test Given by the College of Physical Education and Sport. Türkiye Klinikleri J. Sports Sci. 1(2):88-94, Erişim Tarihi: 21.04.2016; 

Solomon M, Venuti J, Hodges J, Lanuzzelli J, Chambliss C (2001). Educational responses to media challenges to self esteem , body ımage perceptions among undergraduate students. Eric Documen, (ED 457444).

 

Steptoe A, Cox S (1988). Ruh aerobik egzersizin akut etkileri. Sağlıklı Psikoloji. 7:329-340.

 

Stopa L, Clark DM (1993). Cognitive processes in social fobia. Behav. Res. Ther. 31(3):225-267.
Crossref

 

Yılmaz V, Kağan S, Koruç Z , Çağlar E, Kocaekşi S (2004). Yeni tırmanışçıların tırmanış sırasındaki kalp atım hızları, subjektif zorluk derecesi puanları ve farklı kaygıları arasındaki ilişki. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Poster Sunum. Erişim Tarihi: 20.04.2016 

View

 

Watson D, Friend R (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. J. Consult. Clin. Psychol. 33(4):448-457.
Crossref

 

Weeks JW, Heimberg RG, Rodebaugh TL(2008). The fear of positive evaluation scale: assessing a proposed cognitive component of social anxiety. J. Anxiety Disord. 22:44–55.
Crossref

 

Wells A, Clark D M, Salkovskis P, Ludgate J, Hackmann A, Gelder M (1995). Social phobia: the role of in-situation safety behaviors in maintaining anxiety and negative beliefs. Behav. Ther. 26:153-161.
Crossref

 

WHO (World Health Organization) (1993). ICD-10. Orhan Öztürk. B. Uluğ (Çev. Ed.). Ankara:Türkiye Sinir ve Ruh sağlığı Derneği Yayını.

 


APA Atasoy, M., Karabulut, E. O., & Yalçinkaya, A. (2016). Study on fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of university students engaged in futsal. Journal of Physical Education and Sport Management, 7(7), 50-55.
Chicago Murat Atasoy, Ebru Olcay Karabulut and Ahmet Yalçinkaya. "Study on fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of university students engaged in futsal." Journal of Physical Education and Sport Management 7, no. 7 (2016): 50-55.
MLA Murat Atasoy, Ebru Olcay Karabulut and Ahmet Yalçinkaya. "Study on fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of university students engaged in futsal." Journal of Physical Education and Sport Management 7.7 (2016): 50-55.
   
DOI https://doi.org/10.5897/JPESM2016.0268
URL http://www.academicjournals.org/journal/JPESM/article-abstract/3194A4960657

Subscription Form