Educational Research and Reviews
Subscribe to ERR
Full Name*
Email Address*

Article Number - 4092BF657623


Vol.11(7), pp. 371-376 , April 2016
https://doi.org/10.5897/ERR2016.2664
ISSN: 1990-3839


 Total Views: 0
 Downloaded: 0

Full Length Research Paper

Effect of daily work on student’s memorization ability in piano educationBarış TOPTAŞ
  • Barış TOPTAŞ
  • Adiyaman Universty State Conservatory, Department of Music and Performing Arts, Adiyaman, Turkey.
  • Google Scholar Received: 22 January 2016  Accepted: 02 March 2016  Published: 10 April 2016

Copyright © 2016 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


It is very important for a student to study regularly so that the results of effective training given by the teacher can be positive. It is an inevitable fact that daily and regular work will bring success to students. Therefore, daily work is highly important in music education. Daily work in instrumental education, which is a part of music education, is important for students to get successful results. The purpose of this study, which was prepared on the basis of these considerations, is to investigate to a what extent a student that works every day in piano education has been able to memorize a piano he has worked on. The students of experimental and control groups, which were generated for this purpose, studied with different methods at different times. Students in the control group studied only for 60 min in one day. Students in the experimental group studied for 60 min in total of four consecutive days with a period of 15 min in a day. In this research, memorization levels of the experimental and control groups were measured. SPSS 17.00 package program was used for the measurements. A significant difference was determined between the pre-test and post-test scores of the control group students using the Wilcoxon Signed-Rank test. A significant difference was also determined between the pre-test and post-test scores of the experimental group students using the Wilcoxon Signed-Rank test. According to the results of the Mann-Whitney U test,  a significant result (p= .004 >.05 ) has emerged in favor of the experimental group students studying on a daily basis. Thus, it has been concluded that the study conducted is effective and applicable in the following studies.

Key words: Piano education, daily work, effective work, memorization ability.

Akbulut E (2013). Eğitim fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı BİREYSEL ÇALGI. Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Bir Değerlendirme [An Assessment in terms of the Point-of-view of the 3rd and 4th-Grade Students with regard to the Realization Levels of the Targets of "PERSONAL INSTRUMENT" Lesson in Education Faculty, Department of Music Teaching]. Kastamonu Eğitim Dergisi 21:1

 

Akın Ö (2013). Keman Eğitiminde Anlamlandırma Stratejisinin başarıya Etkisi (Örnek Bir Uygulama) [Effect of Interpretation Strategy in Violin Training on Success (An Exemplary Practice)]. Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi. pp. 1551-1560.

 

Bağçeci SE (2005). Piyano Eğitiminin II. Yarıyılına İlişkin Analitik Yaklaşımlar [Analytic Approaches on the Second Semester of Piano Training]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15(2):147-161.

 

Büyüköztürk Ş (2007). Deneysel desenler [Experimental Patterns]. (İkinci baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 

Duru EG (2013). Keman Eğitiminde Ezber Yöntemine Dayalı Öğretim Programının Öğrenci Performansına Etkisi [Effect of the Curriculum Based on Memorization Method in Violin Training]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Burdur/Türkiye. 

 

Ercan N (2006). Piyano Eğitiminde Alıştırma Yapmanın Önemi ve Bazı Öneriler [Importance of Practice in Piano Training and Certain Suggestions]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl 7(12):104-108.

 

Gökbudak ZS (2003). Etkili Bir Piyano Eğitimi ve Öğretimi İçin Ailenin Rolü [Role of the Family for an Effective Piano Training]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 9:559-574.

 

Karakış Ö, Çelenk S (2007). Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri "A.İ.B.Ü. Örneği" [Level of Using General Learning Strategies of Students Studying at Different Faculties A.İ.B.Ü. Example]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(1):21-49.

 

Karasar, Niyazi (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method]", Yirminci Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

Kurtuldu MK (2010). Piyano Eğitiminde Alıştırma Çalmanın Öğrenci Başarısına Etkisi [Effect of Practice on Student Success in Piano Training]. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11(1):245-256.

 

Kurtuldu MK, Güçlü HE (2010). Piyano Eğitiminde Planlı ve Eşit Tekrar Çalışmasının Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkileri [Effects of Planned and Equally Repeated Practice in Piano Training on Student Success]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9(34):196-204.

 

Otacıoğlu SG (2005). Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi [A Model Trial for Music Teaching Piano Training Lesson]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. 

 

Özçelik ÖA (2010). Suzuki Yetenek Eğitimi ve Bartok Mikrokosmos Yöntemleriyle Özengen Piyano Eğitiminde Yoğunlaşma Becerisi [Skill of Focusing on Volunteer Piano Training with Suzuki Skill Training and Bartok Microcosmos Methods]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(2):643-661.

 

Öztürk B (1995). Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları. [Use by Students Status General Learning Strategies ] Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Pirigon Y (2013). Piyano Eğitiminde Günlük Çalışma Yapmanın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi [Effect of Daily Practice in Piano Training on Student Success]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi J. Res. Educ. Teach. Ağustos. 2(3):6.

 

Toptaş B (2014). Piyano Eserlerinden Egzersiz Yazma Yöntemi [Exercice Writing Method in Piano Works]. J. Int. Soc. Res. 7:29.

 

Toptaş B, Çeşit C (2014). Carl Czerny Op. 599 etüt Kitabında Sol El Eşlik Yapılarının İncelenmesi [Examination of Left Hand Threshold Structures in Carl Czerny Op. 599 Etude Book]. NWSA 9(2).

 

Uçan A (1997). Müzik Eğitimi, Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar [Music Training, Main Concepts-Principles-Approaches]- Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. P 30.

 

Uzunoğlu B (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ezber Çalmanın-Söylemenin Öğrenci Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi [Assessment of Playing-Singing by Heart in Institutions Raising Music Teachers on Student Success]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. 

 


APA TOPTAŞ, B. (2016). Effect of daily work on student’s memorization ability in piano education. Educational Research and Reviews, 11(7), 371-376.
Chicago Barış TOPTAŞ . "Effect of daily work on student’s memorization ability in piano education." Educational Research and Reviews 11, no. 7 (2016): 371-376.
MLA Barış TOPTAŞ . "Effect of daily work on student’s memorization ability in piano education." Educational Research and Reviews 11.7 (2016): 371-376.
   
DOI https://doi.org/10.5897/ERR2016.2664
URL http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/4092BF657623

Subscription Form