Educational Research and Reviews
Subscribe to ERR
Full Name*
Email Address*

Article Number - 3BD3C3E55278


Vol.13(1), pp. 32-50 , January 2018
https://doi.org/10.5897/ERR2017.3404
ISSN: 1990-3839


 Total Views: 0
 Downloaded: 0

Full Length Research Paper

An analysis of 1926 inspection legislation document, named: “Law about inspectors of education ministry and their authorization”Mehmet Emin Usta
  • Mehmet Emin Usta
  • Department of Educational Sciences, Faculty of Education, Harran University, Şanlıurfa, Turkey.
  • Google Scholar Received: 20 October 2017  Accepted: 26 December 2017  Published: 10 January 2018

Copyright © 2018 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0


In this study, 1926 official legislation document was analyzed taking the role and duties of inspectors at that time in mind. These roles and duties were explained based on the authorization, investigation, interrogation methodology, and employment of inspectors. This study was carried out by implementing documentary research methods. Like other early Republican legislations, the inspectorate document was prepared at first in Arabic using the grammatical rules of Ottoman language. After 1928, because of alphabetical change in Turkey, official documents were prepared in Latin using Turkish rules. Since the document was done in 1926, it was first transcribed into Latin, and then translated where necessary. It can be understood from this document that inspection was more about control and guidance in the early years of Turkish Republic period. It is also understood that cultural and educational activities were not separated at that time. The main duties of inspectors include improving of education, investigation, and interrogation. Finally, differences in inspection between early Republican era and contemporary Turkey were compared.
 
Key words: Educational inspectors, legislation, authorization, inspection history, inspection, employment of inspector.

Akyüz Y (2013). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: PegemA.

 

Aydın M (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi (6. Baskı). Ankara: PegemA.

 
 

Balcı A (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA.

 
 

Balcı A, Aydın İ, Yılmaz K, Memduhoğlu HB, Apaydın Ç (2007). Türk eğitim sisteminde ilköğretimin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler. Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

 
 

Başaran İE (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Feryal Matbaası, 4. Baskı, Ankara.

 
 

Bozak A, Seraslan D, Çakır E (2017). Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online. 16(2):453-468. 
Crossref

 
 

Buluç B (2008). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş ve Denetim Alt Sisteminin Gelişim Süreci. Bilgi Çağında Eğitim, 4:27-30.

 
 

Dewey J (1939). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor. İstanbul: Devlet Basımevi.

 
 

Güçlü M (2011). Eğitim Hareketleri Dergisi'nin Eğitim Sorunları Açısından Değerlendirilmesi (1955-1980). (Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). 

 
 

Güngör F (1960). Yılının Maarif Ordusunda Müfettiş Tipleri, Eğitim Hareketleri Dergisi, Sayı: 62:30-31.

 
 

Hesapçıoğlu M (1994). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi. İstanbul: Beta. 

 
 

Karasar N (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 9. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 
 

Öz MF (2003). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sisteminde Teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

 
 

Özalp İ, Koparal C, Berberoğlu G (2000). Yönetim ve Organizasyon (Edt. İnan Özalp). Eskişehir: AÖF Yayınları.

 
 

Özalp Ş, Timur N, Koçel T, Geylan R, Odabaşı Y (1996). Genel İşletme, (Edt.Şan Öz-Alp). Cilt: 1. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

 
 

Sergiovanni TJ, Starratt RJ (2007). Supervision: A Redefinition. New York: McGraw-Hill.

 
 

Şahin S, Elçiçek Z, Tösten R (2013). Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi Ve Bu Gelişim Süreci İçerisindeki Sorunlar. J. Acad. Soc. Sci. Stud. 6(5):1105-1126. Doi number: 
Crossref

 
 

Taymaz H (2010). Eğitim Sisteminde Teftiş (7. Baskı). Ankara: PegemA.

 

 


APA Usta, M. E. (2018). An analysis of 1926 inspection legislation document, named: “Law about inspectors of education ministry and their authorization”. Educational Research and Reviews, 13(1), 32-50.
Chicago Mehmet Emin Usta. "An analysis of 1926 inspection legislation document, named: “Law about inspectors of education ministry and their authorization”." Educational Research and Reviews 13, no. 1 (2018): 32-50.
MLA Mehmet Emin Usta. "An analysis of 1926 inspection legislation document, named: “Law about inspectors of education ministry and their authorization”." Educational Research and Reviews 13.1 (2018): 32-50.
   
DOI https://doi.org/10.5897/ERR2017.3404
URL http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/3BD3C3E55278

Subscription Form